Algemene voorwaarden van EFKA Import B.V.

Max Planckstraat 34 te (2041 CZ) Zandvoort

 

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalings­voorwaarden;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop;
  • Verkoper: EFKA Import B.V.,

Koper: de wederpartij van verkoper;

 

OFFERTES

1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte. Verkoper is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door de koper aan hem wordt bevestigd.

1.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product heeft verstrekt.

1.3 De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door ons aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Levering vindt overigens steeds plaats tegen de prijzen, geldende op de dag van levering.

 

ORDERS

2. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

 

 SPECIALE BESTELLINGEN

3. Goederen die door verkoper niet voorradig worden gehouden, kunnen te allen tijde speciaal worden besteld. De klant is verplicht deze speciaal voor hem bestelde goederen af te nemen. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.

 

LEVERING

4.1 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;

b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;

c bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering op het door de koper opgegeven adres.

4.2 Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.

4.3 De kosten van verzending zijn voor rekening van de koper, tenzij de zending een waarde vertegenwoordigt, op basis van het netto-factuurbedrag, van € 455,- of meer, in welk geval de verkoper de kosten van verzending voor zijn rekening neemt. Vrachtkosten voor een speciale wijze van verzending, zoals per expresse, komen altijd voor rekening van de koper.

4.4 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

 

LEVERINGSTERMIJN

5. Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de termijn van levering tenminste 7 werkdagen dient te zijn. Indien de tijd van levering slechts is aangeduid met "spoed", "direct", "uit voorraad" of woorden van gelijke strekking, wordt geacht dat koper en verkoper een leveringstermijn van 10 werkdagen zijn overeen­gekomen, ingaande op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

KLACHTEN

6.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanig­heid van een leverantie.

6.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van koper, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 8 werkdagen na de levering in het bezit van de verkoper is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

6.3 Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 8 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum.

6.4 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.

6.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren,maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

6.6 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

6.7 Retourgoederen wegens foutieve levering dienen binnen 8 dagen na datum van de pakbon te worden geretourneerd onder vermelding van het pakbonnummer. Wordt de vermelding van dit nummer achterwege gelaten, dan zijn wij genoodzaakt te crediteren onder aftrek van de laagste kwantumkorting die voor het betreffende artikel geldt.

BETALING

7.1 De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zal de koper in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling dan ook uitblijft, is de koper in verzuim.

7.2 De verkoper heeft tegenover de koper die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of  zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;

b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te  schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkhe­den, voor de aanmaak of bewerking nodig is;

c de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden  door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;

d één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van verkoper afkomstige schriftelijke verklaring.

Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de koper uit hoofde van bedoelde overeen­komst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

7.3 Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaar­dig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2

7.4 Indien de koper in verzuim is, is de koper de wettelijke rente ex artikel 6:119 A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Voorts is de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die in verzuim is buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van het “Rapport Voorwerk II”. De koper die handelt als consument en die in verzuim is, is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de koper zijn tenietgegaan:

a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b de vorderingen inzake door de verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;

8.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aange­toond.

8.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 c en d  desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de markt­waarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

8.4 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

9.2 De verkoper resp. de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

9.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoe­ding.

9.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

9.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 30 werkdagen, heeft de wederpar­tij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en /of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de koopovereenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de verkoper.

Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

10.2 indien de verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.